• Imprimeix

Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC)

El Govern de la Generalitat de Catalunya té com una prioritat de primer ordre, la definició i la concreció de les polítiques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya, per millorar les taxes d’ocupació i mantenir els nivells de benestar social i econòmic assolits pel nostre país.

Per tant, l’acció del Govern està marcada per l’objectiu de fer realitat unes perspectives de creixement sòlid i sostenible. Això passa per augmentar la competitivitat del nostre teixit empresarial; possibilitar el finançament dels projectes que afavoreixin el creixement, l’exportació i les noves iniciatives emprenedores; i aprofundir en el procés de les reformes necessàries que caldrà endegar i aplicar amb decisió.

En aquest objectiu el Govern vol comptar amb la implicació de tots els ciutadans i ciutadanes i, en particular, el compromís dels qui articulen la realitat d’una societat civil que s’ha fet a partir de la iniciativa de la seva gent, de la seva capacitat emprenedora, de la conformació d’un teixit associatiu ric i dens, amb talent i capacitat de reflexió.

És, doncs, la responsabilitat del Govern i el compromís que se li demana que expliquen la creació del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), integrat per personalitats del món acadèmic, empresarial i professional, que, des del seu compromís amb Catalunya i mantenint les seves responsabilitats en diferents àmbits d’actuació de la societat i l’economia del nostre país, assessoren la Presidència i l’equip econòmic del Govern.

El CAREC es configura com un òrgan col·legiat assessor del president o presidenta de la Generalitat i del Govern, en matèria de polítiques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya.

 

  • Assessorar o informar sobre les qüestions que li siguin plantejades pel president o per les persones titulars dels departaments de la Generalitat competents en les polítiques orientades a impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya.
  • Proposar les actuacions o plantejaments que consideri adients en funció de l’evolució econòmica, tractant d’anticipar els seus efectes en els sectors públic i privat.
  • Donar suport, a petició del president o presidenta de la Generalitat, als processos de negociació que impliquin la participació del Govern o del Parlament amb institucions de l’Estat o organitzacions internacionals.
  • Portar a terme, directament o amb el suport d’analistes externs, els treballs adients per fonamentar les seves propostes.
 

El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement és presidit per una persona de reconegut prestigi en l'àmbit acadèmic, empresarial o professional, designada pel Govern, i està integrat, a més, per un nombre màxim de 15 membres, nomenats pel president o presidenta de la Generalitat, a proposta del president o presidenta del Consell.

Informació relacionada

El recull publicat inclou els vint-i-quatre informes que ha elaborat el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, treballs que han abastat pràcticament tots els aspectes de l’economia: conjuntura, estratègia, fiscalitat, transparència i competitivat, política energètica, recerca, mercat de treball, indústria agroalimentària, accés al crèdit, economia submergida i formació professional.

La síntesi temàtica de les principals propostes del CAREC s’estructura en cinc blocs: capital humà (educació, salut i talent); capital físic (infraestructures); capital tecnològic i intel·lectual (recerca i innovació); capital organitzatiu (emprenedoria, internacionalització, finançament i dimensió), i capital institucional, social i ètic (Administració pública i societat)

Data d'actualització:  28.09.2016