• Imprimeix

Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST)

El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, configurat com a òrgan col·legiat assessor del president de la Generalitat i del Govern en matèria de polítiques orientades a garantir el desenvolupament sostenible del sistema sanitari i impulsar-ne la millora de la gestió i el progrés adequat als requeriments del context assistencial i socioeconòmic.

  • Assessorar o informar sobre les qüestions que li siguin plantejades pel president o per les persones titulars dels departaments de la Generalitat competents en les polítiques orientades a la consolidació i la millora d’un sistema sanitari sostenible, innovador i de progrés.
  • Proposar les actuacions o els plantejaments que consideri adequats en funció de l’evolució assistencial, econòmica, tecnològica i social, tot tractant d’anticipar-ne els efectes en els sectors públic i privat.
  • Assessorar, a petició del president o presidenta de la Generalitat, en processos de negociació que impliquin la participació del Govern o del Parlament en el conjunt del sistema sanitari, institucions de l’Estat o organitzacions internacionals.
  • Portar a terme, directament o amb el suport d’analistes externs, els treballs adequats per fonamentar les seves propostes. 

El Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari el presideix una persona de reconegut prestigi en l'àmbit acadèmic, empresarial o professional, designada pel Govern.

El Consell Assessor l'integren, a més, un nombre màxim de 12 membres, nomenats pel president o presidenta de la Generalitat, a proposta del president o presidenta del Consell.

Informació relacionada

Data d'actualització:  23.09.2016