• Imprimeix

Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH)

El Consell Assessor per a la Reforma Horària és un òrgan adscrit al Departament de la Presidència que té com a finalitat assessorar el Govern en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre l’organització i ús del temps de vida quotidiana, per avançar en la implantació d’uns horaris més racionals per als ciutadans, empreses i institucions.

  • Assessorar el Govern en l’àmbit de la Reforma Horària i, especialment, en la integració del factor temps en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern.
  • Analitzar les polítiques estratègiques impulsades pel Govern, especialment les relatives a l’organització horària en el món del treball, l’Administració, l’educació, el comerç i el consum i la cultura i l’oci i formular propostes en aquests àmbits.
  • Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l’àmbit d’actuació.
  • Assessorar el Govern en el disseny i l’execució d’actuacions per promoure l’impacte sobre la salut pública de l’organització horària i l’educació sobre el temps de vida quotidiana.
  • Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desplegament de la Reforma

El Consell Assessor per a la Reforma Horària està integrat per 15 membres:

  • Un president/a, nomenat pel Govern d’entre persones de prestigi reconegut.
  • Un mínim de deu i un màxim de vint vocalies, nomenades pel Govern a proposta del president/a del Consell entre persones de prestigi reconegut o representatives dels diferents sectors econòmics i socials.

Informació relacionada

Els principals documents en què es fonamenta la Reforma Horària, elaborats entre el període 2014 i 2015, han estat coordinats des del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), el Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) i Comissió d’Estudi de la Reforma Horària del Parlament de Catalunya (CERH).

Tots els informes recomanen l'impuls de concertació social que permeti un gran pacte dels usos del temps, com a base sòlida per la implementació de la Reforma Horària. L'anàlisi del CADS assenyala que la Reforma Horària pot contribuir a millorar el benestar físic i anímic de la població, augmentar la satisfacció laboral i la competitivitat de l'economia. L'informe del CTESC indica la necessitat d'evolucionar del concepte de conciliació cap a una visió més global, no centrada exclusivament en la família. I d'entre les conclusions de l'Infome de la CERH té especial rellevància l'elaboració i implantació d'una llei d’horaris que aplegui diferents mesures d’impacte i, específicament, la regulació del canvi horari. 

Data d'actualització:  25.04.2017