• Imprimeix

Seguiment de la Resolució 17/XI sobre emergència social

El 16 de març de 2016 el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya va publicar la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional.

Aquesta resolució és el resultat del ple monogràfic que va tenir lloc una setmana abans al Parlament de Catalunya en el qual es va tractar la lluita contra la pobresa, la ILP sobre la renda garantida de ciutadania, l’accés i manteniment de l’habitatge, el desenvolupament reglamentari de la Llei de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, l’accés als serveis públics sanitaris i socials, els serveis educatius i de menjador escolar, l’actuació davant l’atur, entre d’altres.

Fruit del debat, s’han aprovat els 82 punts d’aquesta resolució, que contenen prop de 275 mesures concretes per afrontar molts dels àmbits que afecten a les persones amb situació de vulnerabilitat: pobresa infantil, necessitats alimentàries, inclusió i cohesió social, renda mínima d’inserció, polítiques d’habitatge, sensellarisme, pobresa energètica, transport públic, dependència, polítiques d’ocupació, garantia juvenil, atenció a la diversitat funcional, salut, política econòmica i fiscal, refugiats o regularització d’estrangers.

El darrer punt de la resolució inclou la creació d’una comissió de seguiment i la publicació dels compromisos adquirits en el debat al web de la Generalitat de Catalunya, així com el seu seguiment.

 

La Comissió de Seguiment està representada per membres del Govern, dels grups parlamentaris, de les entitats socials, dels professionals del sector i dels sindicats.

Aquesta comissió s’ha constituït formalment el 20 de maig de 2016.

 

La Resolució consta de 82 punts agrupats en 17 blocs temàtics:

 1. Pobresa infantil i necessitats alimentàries
 2. Aprofitament dels excedents alimentaris
 3. Inclusió i cohesió social
 4. Habitatge
 5. Pobresa energètica
 6. Energia i aigua
 7. Dependència
 8. Transport públic
 9. Ensenyament i cultura
 10. Treball
 11. Salut
 12. Regularització d’estrangers
 13. Refugiats
 14. Política econòmica i fiscal
 15. Reclamacions al govern de l’Estat
 16. Moratòries
 17. Seguiment del compliment de la resolució