• Imprimeix

Comissionat de la Presidència per al desplegament de l'Autogovern

Amb l’inici de la XII legislatura, el Decret 27/2018, de 7 de juny de reestructuració del Departament de la Presidència, fixa l’estructura del Departament  i crea el Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern,  concretant en el seu article 7 quines són les seves  funcions:

  1. Donar suport als departaments de la Generalitat i a les entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen en l'impuls al desplegament de l'autogovern i la coordinació del seu desplegament, així com portar a terme les actuacions que li siguin encomanades a l'efecte.
  2. Proposar i impulsar la planificació de les actuacions relacionades amb l'aprofundiment, el desenvolupament i l'evolució de l'autogovern de Catalunya i les seves institucions i, en coordinació amb l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, exercir funcions d'assessorament i proposta de les directrius polítiques generals de l'acció de govern i de planificació, definició i impuls de les actuacions dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen, adreçades al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions.
  3. Participar en el desplegament de les relacions institucionals de Catalunya per tal de garantir l'autogovern, sens perjudici de les competències i funcions del departament competent en matèria de relacions institucionals i d'aquells altres òrgans competents en aquesta matèria.
  4. Coordinar la difusió i la promoció de la realitat catalana i la representació institucional del Govern de la Generalitat a Madrid i la interlocució amb les cases regionals.
  5. Coordinar les actuacions del Govern que es desenvolupin en altres territoris de llengua i cultura comunes, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments.
  6. Supervisar, coordinar i fer el seguiment dels estudis d'anàlisi i prospectiva que es considerin necessaris i siguin prioritaris per al titular del Departament.
  7. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.

 

També concreta quins òrgans en depenen:

  1. La Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva.
  2. La Casa de la Generalitat a Perpinyà.