• Imprimeix

Jurat d'Expropiació de Catalunya

El Jurat d'Expropiació de Catalunya és l’òrgan competent per a la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya. Es va crear per llei l'any 1995 en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya de desenvolupament en matèria d'expropiació forçosa i règim local, i de la competència exclusiva de regulació del procediment administratiu derivat de la seva organització.

És un òrgan col·legiat permanent, de caràcter administratiu i sense personalitat jurídica, i amb independència jeràrquica. Està adscrit al Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge, que li presta el suport tècnic i administratiu necessari per a l'exercici de les seves funcions.

S’estructura en cinc seccions territorials: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre. Cada secció territorial exerceix les seves funcions en relació amb les expropiacions que es porten a terme en el territori dels municipis inclosos en cada demarcació.