• Imprimeix

Àrea de Millora de la Regulació (DGCI)

Una de les línies d'actuació de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental, unitat directiva depenent de la Secretaria del Govern, és la millora de la qualitat material de les normes i la implantació progressiva d'aquesta cultura a l'Administració de la Generalitat.

Correspon a la Secretaria del Govern impulsar i coordinar la política pública de millora de la regulació normativa i a la Direcció General de Coordinació Interdepartamental fer-ne el seguiment i desenvolupar la coordinació d'aquesta política, de millora de la regulació normativa, a més de dissenyar i impulsar, en especial, les accions dirigides a avaluar de forma integrada l’impacte de les normes, entre altres, en l’àmbit de la simplificació i la reducció de càrregues administratives. També s’ocupa de promoure l’adopció de directrius i altres instruments per a la millora de la qualitat normativa i, en especial, per a l’anàlisi de l’impacte de les normes.

Per a l'exercici d'aquestes funcions, la Direcció General de Coordinació Interdepartamental compta amb el suport de l'Àrea de Millora de la Regulació, la qual continua la tasca iniciada per l’anterior Direcció de Qualitat Normativa. Aquesta unitat vetlla pel compliment dels requeriments vigents en matèria d’avaluació d’impacte normatiu i presta assistència tècnica i consultoria als departaments de l'Administració de la Generalitat per portar a terme les avaluacions de qualitat normativa, i especialment de l'impacte normatiu, dels projectes de disposicions generals i de les normes vigents.

Data d'actualització:  06.03.2018