• Imprimeix

Avaluació d'impacte normatiu

En què consisteix l’avaluació d’impacte normatiu?

L’avaluació d’impacte normatiu és un instrument per a l’anàlisi sistemàtica dels efectes positius i negatius de les normes, abans de la seva adopció (ex ante) i durant la seva aplicació en la realitat (ex post). Consisteix en valorar, de forma qualitativa i/o quantitativa, les conseqüències de les diferents solucions que s’identifiquen per resoldre la qüestió o el problema detectat. La seva funció és aportar informació empírica que faciliti l’adopció de les decisions. És una eina central en la millora de la qualitat material de les normes.

En l’àmbit internacional hi ha diversos enfocaments i metodologies per efectuar aquesta avaluació.
A l’Administració de la Generalitat, la implantació d’aquesta tècnica en el procediment d’elaboració de les normes és recent i s’ha centrat inicialment en l’anàlisi de l’impacte de les càrregues administratives sobre les activitats econòmiques, i en els efectes específics de la regulació sobre les pimes.

En l’actualitat s’avança de forma progressiva cap a una avaluació integral de les repercussions  que poden  generar les normes en l’àmbit econòmic, social i ambiental. Amb aquesta finalitat s’està treballant en l’adopció d’eines metodològiques que permetin dur a terme una avaluació més integrada conforme al que disposa el procediment normatiu vigent.