• Imprimeix

Òrgans consultius i jurídics

Comissió Jurídica Assessora

Alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, vetlla per la legalitat de l’actuació de les administracions catalanes. Es relaciona amb el Govern mitjançant el Departament de la Presidència. A Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora equival al Consell d'Estat i el substitueix, sens perjudici de les funcions que corresponen al Consell de Garanties Estatutàries.

Gabinet Jurídic

Òrgan encarregat de l’assessorament en dret i la representació i defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya davant els tribunals, sens perjudici de les atribucions de la Comissió Jurídica Assessora. Li correspon també coordinar jurídicament les unitats departamentals i territorials i els serveis jurídics dels organismes autònoms, entitats de dret públic i empreses públiques.