• Imprimeix

Publicitat institucional

Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (CAPI) és l'òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat els interessos generals i s'adeqüi als principis en què s'inspira la legislació aplicable a Catalunya en matèria de publicitat institucional.

Funcions

  • Informar i assessorar les administracions públiques de Catalunya, i entitats i empreses públiques que en depenen, en relació a les consultes que li formulen sobre la publicitat institucional que realitzin en els seus àmbits d'actuació.
  • Proposar mesures per coordinar les campanyes de publicitat institucional de diverses administracions quan tinguin un mateix objecte. A aquests efectes, les administracions de Catalunya podran trametre a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional una previsió semestral de les seves campanyes de publicitat institucional.
  • Informar preceptivament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen, així com informar les campanyes d'abast general que li remetin, amb caràcter facultatiu, les altres administracions públiques de Catalunya.
  • Fer el control i el seguiment dels resultats i de l'anàlisi de l'impacte de les campanyes de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen.
  • Informar del calendari semestral de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat i les entitats i empreses públiques que en depenen.
  • Qualsevol altra relacionada amb aquestes funcions que li pugui encarregar l'òrgan competent de l'Administració pública, organisme o empresa pública corresponent.

Memòries

La Comissió elabora una memòria anual a través de la qual s'informa al Parlament de la publicitat institucional feta des de la Generalitat i des dels ens locals que voluntàriament han informat a la Comissió.

En la memòria anual es fa públic el detall de la inversió de cada Departament de la Generalitat en mitjans, l'evolució en els darrers anys de la inversió global, la relació d'informes emesos per la Comissió, la relació d'agències de mitjans homologades, la relació dels concursos adjudicats, el calendari de les campanyes fetes i els estudis post-test de cada campanya registrats al Registre d'Estudis d'Opinió.

Data d'actualització:  06.03.2018