• Imprimeix

Publicitat institucional

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (CAPI) és l'òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat els interessos generals i s'adeqüi als principis en què s'inspira la legislació aplicable a Catalunya en matèria de publicitat institucional.

Funcions

 • Informar i assessorar les administracions públiques de Catalunya, i entitats i empreses públiques que en depenen, en relació a les consultes que li formulen sobre la publicitat institucional que realitzin en els seus àmbits d'actuació.
 • Proposar mesures per coordinar les campanyes de publicitat institucional de diverses administracions quan tinguin un mateix objecte. A aquests efectes, les administracions de Catalunya podran trametre a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional una previsió semestral de les seves campanyes de publicitat institucional.
 • Informar preceptivament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen, així com informar les campanyes d'abast general que li remetin, amb caràcter facultatiu, les altres administracions públiques de Catalunya.
 • Fer el control i el seguiment dels resultats i de l'anàlisi de l'impacte de les campanyes de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen.
 • Informar del calendari semestral de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat i les entitats i empreses públiques que en depenen.
 • Qualsevol altra relacionada amb aquestes funcions que li pugui encarregar l'òrgan competent de l'Administració pública, organisme o empresa pública corresponent.

Memòries

La Comissió elabora una memòria anual a través de la qual s'informa al Parlament de la publicitat institucional feta des de la Generalitat i des dels ens locals que voluntàriament han informat a la Comissió.

En la memòria anual es fa públic el detall de la inversió de cada Departament de la Generalitat en mitjans, l'evolució en els darrers anys de la inversió global, la relació d'informes emesos per la Comissió, la relació d'agències de mitjans homologades, la relació dels concursos adjudicats, el calendari de les campanyes fetes i els estudis post-test de cada campanya registrats al Registre d'Estudis d'Opinió.

Data d'actualització:  25.07.2017
Adreça
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 292 12 60
Accessibilitat
Edifici accessible
La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional és l'òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat els interessos generals i s'adeqüi als principis en què s'inspira la legislació aplicable a Catalunya en matèria de publicitat institucional.

Són funcions de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional:
a) Informar i assessorar les administracions públiques de Catalunya, i entitats i empreses públiques que en depenguin, en relació a les consultes que li formulin per raó de la publicitat institucional que realitzin en els àmbits d'actuació corresponents.
b) Proposar mesures per tal de coordinar les campanyes de publicitat institucional de diverses administracions quan tinguin un mateix objecte. A aquests efectes, les administracions de Catalunya podran trametre a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional una previsió semestral de les seves campanyes de publicitat institucional.
c) Informar preceptivament les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen, així com informar les campanyes d'abast general que li remetin, amb caràcter facultatiu, les altres administracions públiques de Catalunya.
d) Fer el control i el seguiment dels resultats i de l'anàlisi de l'impacte de les campanyes de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i empreses públiques que en depenen.
e) Informar el calendari semestral de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat i les entitats i empreses públiques que en depenen.
f) Qualsevol altra relacionada amb aquestes funcions que li pugui encarregar l'òrgan competent de l'Administració pública, organisme o empresa pública corresponent.

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional elaborarà una memòria anual, que lliurarà al president o presidenta de la Generalitat per a la seva remissió al Parlament de Catalunya durant el primer període de sessions de cada any.
La Comissió està formada pels membres següents:

a) Les persones titulars dels òrgans següents:

 • Secretaria de Comunicació, que exerceix la presidència de la Comissió.
 • Direcció General de Difusió del Departament de la Presidència, que exerceix la vicepresidència de la Comissió.

b) Sis persones de l'Administració la Generalitat o entitats o empreses que en depenen, designades pel president o presidenta de la Generalitat.

c) Set persones relacionades amb els temes respecte dels quals la Comissió ha d'assessorar, a proposta dels sectors implicats i designades pel president o presidenta de la Generalitat de la manera següent:

 • Tres persones que siguin membres del professorat universitari en l'àmbit de la comunicació, la publicitat o el màrqueting, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Una persona a proposta de l'Associació Empresarial Catalana de Publicitat.
 • Una persona a proposta del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
 • Una persona a proposta de la Federació Catalana de Municipis de Catalunya.
 • Una persona a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.