• Imprimeix

Gestió i registre d'infraestructures de telecomunicacions

Qui és el responsable del tractament de les dades

Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de la Presidència amb domicili a Carrer de Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat.

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.  

Amb quina finalitat tractem les dades

Per controlar les actuacions de les empreses instal·ladores i mantenidores d’equips i sistemes de telecomunicacions i gestionar les infraestructures comunes de telecomunicacions en els edificis (ICT). Realitzar la inscripció i manteniment del Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya i arxiu de les infraestructures de telecomunicacions comunes.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

Missió realitzada en interès públic d’acord amb la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i el Reial decret 1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  11.04.2018