• Imprimeix

Serveis i tràmits Gencat

Qui és el responsable del tractament de les dades

Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència amb domicili a Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.

Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd.presidencia@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Per garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits. En concret:

  1. Possibilitar a la ciutadania la tramitació electrònica dels serveis competència de l'Administració de la Generalitat.
  2. Possibilitar a la ciutadania la formulació de consultes o queixes a través de la Bústia de contacte de la Generalitat.
  3. Proporcionar a la ciutadania la informació necessària sobre l'estat de les gestions i tramitacions iniciades.
  4. Facilitar la resolució de les possibles incidències que es puguin produir durant la gestió i tramitació dels serveis.
  5. Recollir la informació que acredita la presentació de documents electrònics davant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com l'expedició de documents electrònics de resposta a través dels registres electrònics.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació a la normativa relativa a la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el cas de l’ús de la bústia de contacte, el tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris comunicarem les dades

Als organismes autònoms i altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels diferents serveis públics de la seva competència. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  11.04.2018