• Imprimeix

Convenis

Tal i com estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, des del segon semestre de 2015, el text íntegre dels convenis signats pel Departament de la Presidència es pot consultar al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, dins del Registre de convenis de col·laboració. 

A més, en compliment del que estableix l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament de la Presidència publicita periòdicament la resolució de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió, formalitzats pel propi Departament, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Actualització: Anual.
Format de les dades: PDF.

Data d'actualització:  27.11.2018

Informació complementària