El Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) és un instrument del Govern de Catalunya creat per ACORD GOV/28/2014, de 25 de febrer, que assumeix com a missió “promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats”.

El PIAISS es crea sota l'empara del Departament de la Presidència i amb la participació dels departaments de Salut i de Benestar Social i Família (actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), amb la voluntat del Govern que canalitzi totes les actuacions necessàries per fer realitat un sistema que garanteixi l’atenció integrada social i sanitària.

El model català d’atenció integrada proposa atendre les persones, comptant amb elles, tenint en compte les seves preferències, necessitats, percepcions i expectatives, oferint-los un servei integral i multidimensional que garanteixi la continuïtat assistencial, des del compromís amb els seus drets i deures, mitjançant un pla d’atenció pensat i fet conjuntament entre tots els professionals que participen del procés i prestat de manera que les mateixes persones, els seus cuidadors o la família el percebin com un servei únic, que dóna resposta a les necessitats sanitàries o socials que no puguin assumir elles mateixes o el seu entorn més proper.