Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addicions

Els problemes de salut mental tenen una alta prevalença. Dades de l’Organització Mundial de la Salut refereixen que una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la vida.

Per aquest motiu, la Unió Europea ha declarat la salut mental com una prioritat i assenyala que cal enfocar els problemes de salut mental des de les polítiques públiques, promovent un plantejament que s’amplia al conjunt de la població per tal de prevenir aquestes malalties i afrontar els problemes relacionats amb la discapacitat, l’estigma i l’exclusió social.

En aquesta línia, el Govern de la Generalitat va aprovar l’any 2010 el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions i l’any 2014 va acordar de forma consensuada amb les entitats socials un document de Priorització d’actuacions per al període 2014-2016, per enfocar i centrar els esforços en les actuacions adreçades als col·lectius més vulnerables, optimitzar els recursos existents, garantir l’eficàcia de les actuacions i coordinar les polítiques.

Un cop finalitzat aquest període i com a continuació, s’han identificat i definit, també de forma consensuada amb les entitats socials, les actuacions prioritàries a impulsar en els propers anys que s’han concretat en el document d’estratègia 2017-2019.