• Imprimeix

Governança

El Pla integral és una eina de treball que facilita la planificació conjunta interdepartamental i amb les entitats socials. Pel que fa a la governança del Pla integral, es disposa de les eines següents:

Comissió Interdepartamental

Una Comissió Interdepartamental de seguiment del Pla integral, presidida per la persona titular de la Secretaria de Govern i composta per representants dels departaments de Salut, d’Ensenyament, de Treball, Afers Socials i Famílies, de Justícia i de la Presidència i a la qual hi podran assistir també representants d’altres departaments quan la matèria que es tracti sigui competència d’aquests.

Plenari

Un Plenari, que compta amb la participació dels membres de la Comissió Interdepartamental i dels membres que representen la societat civil (proveïdors de serveis, professionals, famílies i persones amb trastorn mental). Per fer seguiment del desenvolupament del projecte el Plenari es reunirà trimestralment. A les reunions hi podran assistir, en funció de l’ordre del dia i dels temes a tractar, representants de departaments que no formen part de la Comissió Interdepartamental, altres representants de les entitats del sector quan així ho convinguin els membres de representació estable i també persones externes que, per la seva vessant tècnica, professional o de coneixement del sector, puguin aportar valoracions de l’interès del Plenari.

Grups de treball

Grups de treball derivats del Plenari i, per tant, amb representants interdepartamentals i de les entitats del sector i també si és necessari de professionals experts o comunitats científiques per abordar el desenvolupament d’objectius i actuacions que requereixen especial reflexió i consens.

Data d'actualització:  13.03.2017