Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Registres  > La presentació de documents al registre
 

La presentació de documents al registre

Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:


  • als registres dels òrgans administratius als quals van adreçats.
  • als registres de qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat.
  • als registres de qualsevol Administració de les comunitats autònomes.
  • als registres dels ens locals, sempre que hagin subscrit el corresponent conveni.
  • a les oficines de correus, en la forma que s’estableix per reglament.
  • als ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i a les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona segons la modificació de l'article 38.4 b de la Llei 30/1992 pel Reial Decret Llei 8/2011.

Terminis 

En els casos en què la documentació es presenti en els punts esmentats anteriorment, la data d’entrada al registre és vàlida de cara al compliment dels terminis dels ciutadans.

En el cas que es presenti un document en un registre d’un ens local que no hagi formalitzat l’adhesió al Conveni marc, la data d’entrada al registre no serà vàlida a efectes del compliment dels terminis dels ciutadans. En aquest cas, la data vàlida és la d’arribada al registre de l’òrgan competent.

Sempre que no s’estableixi el contrari, si els terminis es fixen per dies s’entén que són hàbils (s’exclouen diumenges i festius). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Quan un dia és hàbil al municipi o comunitat autònoma on resideix la persona interessada i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu competent, s'entén inhàbil a tots els efectes. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent al qual hagi tingut lloc la notificació o publicació de l’acte administratiu.

 

Compulsa de documents

Els ciutadans han d'aportar l’original i la còpia dels documents exigits per a la tramitació de l'expedient. És l'oficina de registre l'encarregada de confrontar les còpies amb els originals, d'estampar el segell de compulsa habitual en les còpies i de retornar els originals a les persones interessades.


Emissió de còpies segellades 

Quan els originals dels documents que s'adjunten a la sol·licitud hagin de romandre en poder de l'Administració, s'ha de lliurar a la persona interessada una còpia d'aquests annexos amb el segell "Original lliurat a" estampat a la primera pàgina de la còpia, amb indicació de l'oficina de registre a la qual s'ha fet el lliurament de la documentació original i en quina data.


Expedició de rebuts dels documents presentats 

Les persones que presentin sol·licituds, escrits o comunicacions en qualsevol oficina de l'Administració de la Generalitat poden exigir un rebut que n'acrediti la data de presentació i han d'admetre com a tal una còpia on figuri la data de presentació anotada per l'oficina. Si la documentació s'hagués de mantenir en sobre tancat, la persona interessada té dret a que se li expedeixi una comunicació de presentació de documents en la qual hi ha de constar la procedència de la documentació, la destinació i una especificació dels documents que conté el sobre.


Publicitat de les oficines de registre 

La Generalitat de Catalunya publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb una freqüència semestral, la relació d’oficines de registre pròpies i concertades amb les adreces i horaris, tal com estableix la Llei 30/1992.

 

La consulta en línia es pot fer a través del següent enllaç: Oficines de registre (pròpies i concertades) de la Generalitat de Catalunya 

Data d'actualització: 26.02.2014